Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności MCI-biblioteki XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej MCI-biblioteki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mci.czacki.edu.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2007 r 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa MCI-biblioteki jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych XXVII LO im. Tadeusza Czackiego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację w tej wersji sporządzono dnia: 2021.01.2022 
  • Deklaracja została poddana przeglądowi dnia: 27.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Gierlakagierlak@czacki.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228251314 wew. 5. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

MCI – biblioteka mieści się na parterze budynku Liceum i jest integralną częścią Szkoły. 
Pozostałe zakresy dostępności zapisano  w Deklaracji Dostępności XXVII LO

Skip to content