MCI – czyli co?

MCI – Multimedialne Centrum Informacji

w naszej Szkole, powstało we wrześniu 2004 r., po połączeniu biblioteki z czytelnią multimedialną, która wcześniej funkcjonowała w sali na I piętrze a po remoncie znalazła miejsce obok biblioteki (parter budynku Szkoły). Obecnie pełni ono funkcję nowoczesnego ośrodka zdobywania i przetwarzania informacji; wspiera i ułatwia realizację programu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły. Jest jej Centrum Informacyjnym. MCI gromadzi, opracowuje i udostępnia różne źródła informacji, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Pracuje w systemie bibliotecznym MOL Optivum. Wszystkie zbiory mają nadane kody kreskowe. Czytelnicy posiadają identyfikatory, a udostępnianie odbywa się przy pomocy elektronicznego czytnika.

Komputeryzacja biblioteki zapewnia:

 • pełną automatyzację procesu udostępniania zbiorów,
 • szybki dostęp do informacji o zbiorach poprzez katalogi komputerowe,
 • internetowy dostęp czytelników (zaineresowanych tą opcją) do własnego konta bibliotecznego.

Użytkownicy MCI mają do dyspozycji:

 • zbiory biblioteczne w ilości około 29430 egz. (na k. grudnia 2022 r.),
 • 16 miejsc do indywidualnej pracy,
 • 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
 • wielofunkcyjne urządzenie kopiujące, drukarkę kolorową, 2 drukarki czarno-białe, adapter, telewizor, magnetowid DVD – VCR, urządzenie do przegrywania VHS na DVD, rzutnik do prezentacji multimedialnych.

Pomieszczenia

MCI zajmuje dwa pomieszczenia – wypożyczalnię i czytelnię (o powierzchni ok. 100 m2). W jednym znajduje się księgozbiór główny, w drugim – czytelnia z bogatym księgozbiorem podręcznym do korzystania na miejscu. Część zbiorów zgromadzono w dwóch niewielkich magazynach oraz w pracowniach przedmiotowych.

Zbiory

Zbiory obejmują książki, czasopisma, broszury i zbiory specjalne, do których należą płyty DVD i CD, przeźrocza, foliogramy, dokumenty elektroniczne CD-ROMy, kasety magnetofonowe i kasety wideo, które częściowo zdygitalizowaliśmy. MCI – Biblioteka przygotowuje i udostępnia w wersji papierowej i cyfrowej dokumenty prawa wewnątrzszkolnego w tym wykazy podręczników i przedmiotowe systemy oceniania nauczycieli (wersja papierowa). Udostępnia ok. 27 tytułów czasopism (głównie numery archiwalne, w bieżącej prenumeracie zostały tylko 4 tytuły  plus 3 sponsorowane) . Księgozbiór nasz rozmieszczony jest według schematu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), przygotowanego na nasze potrzeby w oparciu o ZESTAW UKD dla bibliotek szkolnych w opracowaniu BN Zarówno w wypożyczalni, jak i w czytelni, użytkownicy mają wolny dostęp do półek. Dokumenty takie jak Statut, Regulamin są też dostępne ze strony Szkoły http://www.czacki.edu.pl/o-szkole/dokumenty

Mamy też dostęp (publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica) do zasobów cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA

LOGOTYPY – propozycje

Pracownicy

W MCI pracują nauczyciele-bibliotekarze:

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, a także w miarę możliwości absolwentom i rodzicom uczniów.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism i zbiorów specjalnych korzystać można:
  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, popularnonaukowa, archiwalne numery czasopism, płyty CD i DVD i inne),
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, aktualne numery czasopism),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
 3. Nie obowiązuje limit wypożyczanych tytułów.
 4. Termin zwrotu lektur i czasopism upływa po 2 tygodniach, pozostałych pozycji – po miesiącu. W uzasadnionych przypadkach można prosić o przedłużenie okresu wypożyczenia.
 5. Czytelnik wypożycza zbiory, przedstawiając własną kartę biblioteczną:
  • karta biblioteczna jest ważna na cały okres nauki w naszej Szkole,
  • zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece,
  • za zagubioną kartę czytelnik otrzymuje nową.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. Każdy, kto zniszczy lub zgubi wypożyczoną pozycję, musi odkupić taką samą (ten sam tytuł) lub w wyjątkowych sytuacjach inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone pozycje należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego lub przed wcześniejszym odejściem ze Szkoły.
 9. Istnieje możliwość wypożyczania zbiorów na okres wakacji (po rozliczeniu roku szkolnego)
 10. W bibliotece należy przestrzegać norm kulturalnego zachowania (zabrania się jedzenia i /lub picia), dbać o porządek oraz szanować prawo do ciszy, przysługujące osobom, korzystającym z czytelni.
 11. W sprawach nie wymienionych w Regulaminie wszyscy użytkownicy biblioteki mają obowiązek podporządkować się decyzjom dyżurującego bibliotekarza.

# Regulamin Czytelnii Multimedialnej

 1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły a także rodzice i absolwenci.
 2. Komputery w czytelni służą przede wszystkim celom edukacyjnym.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z czytelni mają klasy pod opieką nauczycieli – mogą odbywać się lekcje multimedialne (istnieje możliwość rezerwacji sali na określony termin).
 4. Każde stanowisko komputerowe ma swój wewnętrzny numer. Przy jednym stanowisku powinna pracować jedna osoba, która odpowiada za stan zajmowanego przez siebie komputera
 5. Każdy użytkownik powinien logować się do komputera na swój login i hasło w domenie 27LO lub na konto wspólne.
 6. Zasoby sieci nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników w celach, które naruszają obowiązujące normy prawne, moralne i obyczajowe oraz zasady dobrego wychowania.
 7. Zabrania się dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela bibliotekarza i administratora szkolnej sieci.
 8. Z drukarki i skanera można korzystać po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. Drukowanie należy zarejestrować w zeszycie wyłożonym na ladzie w czytelnii.
 9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 10. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
 11. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 12. W czytelni należy przestrzegać norm kulturalnego zachowania (zabrania się jedzenia i /lub picia), dbać o porządek oraz szanować prawo do ciszy. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.
 13. W sprawach nie wymienionych w Regulaminie wszyscy użytkownicy czytelni mają obowiązek podporządkować się decyzjom dyżurującego bibliotekarza.

Skip to content